Tietosuojakäytäntö


Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme Onnen Laineet Oy:n asiakasrekisteristä ja sen tietojen käsittelyn periaatteista
Tämä on myös Onnen Laineet Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Voimme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöjämme sekä tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Onnen Laineet Oy
Harvalantie 340
29790 Tuorila
+358449733338
info@onnenlaineet.fi
3229392-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Harri Laine
Harvalantie 340
29790 Tuorila
+358 400767952
harri.laine1963@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Onnen Laineet Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri, sekä asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, joka syntyy asiakkaan tilatessa tuotteita ja/tai palveluja Onnen Laineet Oy:n verkkokaupasta tai Onnen Laineet Oy:ltä suoraan. Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Onnen Laineet Oy:n verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, sekä suora kaupankäynti. kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Onnen Laineet Oy:n ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisteriä kerätään asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä sähköiseen markkinointiviestintään silloin kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Onnen Laineet Oy ei millään tavoin tallenna asiakasrekisteriinsä muiden kauppiaiden tuotteisiin tehtyjä tilauksia tai niihin liittyviä tietoja.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Tietoja voidaan käyttää profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus (yksityinen laskutusasiakas)
 • Tilauksen lähdesivu

Yrityksistä rekisteröidään lisäksi:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Verkkolaskuosoite
 • Välittäjätunnus
 • Viite
 • Merkki

Lisäksi prosessin lisätietoja kentällä tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus antaa vapaamuotoisesti myös muita aiheelliseksi katsomiaan tietoja.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjällä ja Onnen Laineet Oy:llä on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään mm. sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Onnen Laineet Oy:n verkkokaupasta. Lisäksi rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, www. lomakkeiden kautta, jälleenmyyjien kautta, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, matkustajailmoituksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Vuokramökeillä ja huoneistoissa majoittuvista henkilöistä kerätään matkustajailmoituksia (Suomen laki 28.4.2006/308 "Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta). Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että
matkustajasta tehdään matkustajailmoitus. Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot):
1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän
puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet
ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
3) matkustajan osoite;
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on
tiedossa.
Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia. Mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, koskee myös sellaista 1 §:n 2
momentin 10 kohdassa tarkoitettua ryhmämatkan johtajaa, joka toimii matkanjärjestäjän edustajana. Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi. Mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka asuinpaikka on
Suomi.
Matkustajan on vahvistettava matkustajailmoituksen matkustajatiedot allekirjoituksellaan. Ryhmämatkan johtaja voi kuitenkin ryhmämatkalle osallistuvien matkustajien puolesta allekirjoittaa 1 momentissa tarkoitetun
yhteisen matkustajailmoituksen. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkilön ei tarvitse allekirjoittaa matkustajailmoitusta. Fyysisiä matkustajakortteja säilytetään lain mukaan vuosi, jonka jälkeen ne tuhotaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja voidaan teknisesti käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Emme vastaa niistä tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat, kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot keräävät ja säilyttävät majoitusvarauksiin liittyen. Vastaamme vain Onnen Laineet Oy:lle toimitetusta tiedosta.

Sähköisesti talletetut tiedot

Onnen Laineet Oy:n sähköinen rekisteri sijaitsee Onnen Laineet Oy:n tietokoneella, os. Harvalantie 340, 29790 Tuorila.ay:n toimistoon osoitteessa Kivirannantie 4, Merikarvia. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja valtuutettu ylläpitohenkilö. Kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Manuaalinen aineisto

Lähtökohtaisesti vältämme rekisterissä olevien tietojen tulostamista manuaaliseksi aineistoksi. Mikäli joissain tilanteissa rekisteristä tulostetaan tai muuten keräämme manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä ja valtuutetulla ylläpitäjällä on aineiston käyttöoikeus. Manuaalinen rekisteri sijaitsee Onnen Laineet Oy:n toimistossa, joka on os. Harvalantie 340, 29790 Tuorila.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan Onnen Laineet Oy:n kanssa. Onnen Laineet Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Onnen Laineet Oy vastaa kirjalliseen pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja alihankkijat

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

 • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
 • Rahtiyhtiö;
 • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Huomioida kuitenkin kannattaa, että Onnen Laineet Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa tuotteita ja/tai palveluja. Tällöin Onnen Laineet Oy:ta sitoo myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Evästeet

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Laadittu: 2.5.2022